INENCO - Izgradnja poslovnog odnosa s korisnicima usluga


Od proizvodnje do isporuke gotovog produkta, proizvodna, trgovačka i transportna poduzeća nastoje popraviti svoj položaj na tržištu unapređenjem svoje osnovne djelatnosti.

Cilj svake od gore navedenih djelatnosti je isporuka zahtjevane količine gotovog produkta u ugovorenom roku, i na najekonomičniji način.

Kako bi se postigli što bolji rezultati u ostvarivanju navedenih ciljeva, potrebno je izraditi model proizvodnje/transfera i alokacijski diagram ( alocirati izlazne produkte i ulazne sirovine sistema proizvodnje/transfera ).

Osnovni preduvjet za izgradnju alokacijskog sistema je točno mjerenje količina ulaznih sirovina, izlaznih produkata, uskladištenih količina sirovina i produkata, te njihova kvaliteta.

Prvo pitanje koje se obično postavlja galasi: Što je to točno mjerenje ?

Točno mjerenje je mjerenje koje se provodi sa određenom mjernom nesigurnosti, a zadovoljava metrološku/zakonsku regulativu i/ili sve ugovorne strane.

Drugo pitanje koje će zainteresirane strane postaviti glasi: Koja je gornja granica mjerne nesigurnosti i kako je opredjeliti ?

U slučaju obračunskih mjerenja, koja služe u obračunu prodanih/kupljenih količina, maksimalna mjerna nesigurnost je određena zakonom i/ili metrološkim propisima i preporukama i/ili ugovorom između zainteresiranih strana.

Internacionalne i Nacionalne organizacije za standardizaciju, odnosno Nacionalni metrološki uredi (ISO, OIML, IEC, BIPM, API, NIST, DIN) su izdali preporuke i propise za izgradnju mjernih sistema, umjeravanje (kalibraciju) mjernih uređaja, izračun mjerne nesigurnosti i sljedivosti etalona.

U nekim slučajevima (mjerenje količine sirove nafte i njezinih produkata), ugovorne strane obično izaberu preporuku API ( američka nacionalna preporuka ), jer se ona već duže vrijeme primijenjuje te je bila osnova za izradu drugih standarda i preporuka za mjerenje protoka sirove nafte i naftnih produkata.

Kako bi se zadovoljili svi propisi i preporuke, te izbjegli nesporazumi sa potencijalnim isporučiocem, prije izgradnje obračunskih mjernih sistema potrebno je utvrditi nacionalni propis koji se odnosi na traženo mjerenje, odrediti maksimalno dozvoljenu mjernu nesigurnost, te preporuku prema kojoj će se izgraditi mjerne stanice, odnosno vršiti svi proračuni korekcije veličine protoka na referencijske uslove.

Treće najčešće pitanje se odnosi na prezentaciju podataka mjerenja količine, mjerenja kvalitete sirovina i produkata u laboratorijskim uvijetima, izdavanje otpremnih dokumenata, te podataka o umjeravanju (kalibraciji) mjernih uređaja koji su podloga za žigosanje mjernih uređaja.

Kako podatke dobivene mjerenjem koriste razni odjeli ( metrološki odjel i nacionalni ured za normizaciju i mjeriteljstvo, odjel osiguranja kvalitete, financijsko/prodajni sektori, proizvodno-tehnološki sektori i odjel za transport i manipulaciju ), aplikacijski software sistema za Akviziciju podataka treba zadovoljiti sve zahtjeve navedenih odjela/sektora. Kako bi se što kvalitetnije zadovoljili zahtjevi svih zainteresiranih strana, definiranje zadatka se može povjeriti neovisnoj organizaciji koja će u
suradnji sa svakim od sektora i Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo izraditi projektni zadatak za izradu software-a, te u toku izgradnje sistema vršiti kontrolu realizacije projekta.

INENCO - Usluge u službi korisnika


Upravljate postrojenjem za preradu sirove nafte i plina, petrokemijskim procesom, postrojenjem za proizvodnju električne i toplinske energije, proizvodnjom prehrambenih produkata, piva, željezarom, proizvodnjom stakla, transportom sirove nafte, plina ili produkata, utovarom/istovarom produkata u/iz brodova ili cisterni.

• Ukoliko upravljate proizvodnjom....

INENCO sa principalom SGS Redwood vam nudi izradu studije koja uključuje model i alokacijski diagram sa prijedlogom obračunskih mjerenja ulaznih sirovina, izlaznih produkata, i uskladištenih sirovina/produkata, te uslugu organizacije laboratorija za ispitivanje kvalitete.

Planiranje izgradnje Sistema za prikupljanje svih mjernih podataka, a u svrhu optimiranja toka povratnih podataka u proizvodnju, planiranja proizvodnje i transfera produkata na najekonomičniji način, a u skladu sa posebnim zahtjevima postrojenja i zaštite vaših financijskih interesa.

• Ukoliko upravljate transferom produkata, produktovodima, postrojenjima za utovar/istovar sirovina i produkata ili terminalima....

INENCO sa principalom SGS vam nudi izradu mjernog sistema i sistema umjeravanja (kalibracije) mjernih uređaja, višenamjenskog sistema za Akviziciju podataka koji vrši prikupljanje svih podataka mjerenja količina, podataka metroloških karakteristika obračunskih mjerila protoka, laboratorijskih mjerenja, pripremu otpremnih dokumenata, izvještaja o preuzetim/uskladištenim/otpremljenim količinama i financijskim pokazateljima.

Inspekcija obračunskih mjernih mjesta, provjera usklađenosti mjernog sistema s odabranim standardom/preporukom i umjeravanje (kalibracija) su standardne usluge INENCO-a i principala SGS-a.

Kao rezultat inspekcije i kalibracije mjernih uređaja, SGS i INENCO pripremaju izvještaj o inspekciji i certifikat o usklađenosti mjernog sistema sa odgovarajućim standardom. Izvještaj uključuje metodiku prve odnosno redovitih provjera obračunskog mjernog sistema i čini podlogu za izdavanje certifikata Državnog zavoda za Normizaciju i Mjeriteljstvo.

• Planirate izgradnju postrojenja za utovar/istovar produkata, terminala ili produktovoda...

INENCO i SGS osiguravaju konzultantske usluge za obračunske mjerne stanice i tehnologiju, izradu baznog projekta sa specifikacijom opreme, tehničku specifikaciju sistema mjernih stanica kao prilog tenderskoj dokumentaciji, tehničku evaluaciju ponuda, projekta za izvođenje, metodike umjeravanja (kalibracije) mjerne opreme, te druge usluge neophodne u toku izgradnji vašeg sistema za transfer produkata i obračunsko mjerenje količine.
INENCO - Usluge

Usluge izrade tehničke dokumentacije
 • Konzultantske usluge u fazi planiranja, izrade projekata, nabave opreme, montaže i puštanja u pogon mjerne opreme
 • Izrada modela i alokacijskog diagrama sirovina i produkata postrojenja, te Sistema za Akviziciju mjernih podataka
 • Izrada projekata mjerenja i regulacije
 • Izrada tendera i rekvizicija za nabavu opreme obračunskih mjernih stanica
 • Izrada projekata mjernih stanica za mjerenje količine plina, tekućina i pare ( primjena svih tipova mjernih pretvornika-turbinskih mjerila protoka, mjerila protoka na bazi koriolisovih sila, PD mjerila protoka, ultrazvučnih mjerila protoka, mjernih prigušnica ), te sistema za umjeravanje (kalibraciju) u skladu sa međunarodnim standardima (ISO, OIML,..) ili nacionalnim standardima kao API, IP, GOST.
 • Izrada metrološkog projekta sa metodikom umjeravanja i internim procedurama korisnika za periodično redovito umjeravanje (kalibraciju)
 • Izrada izvještaja o ispitivanju i kalibraciji kao podlogu za izdavanje certifikata Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvoDZNM


Isporuka opreme
 • Isporuka procesne opreme i paket-jedinica
 • Isporuka mjerno-regulacijske opreme, materijala i mjernih stanica

Tehničke usluge na gradilištu
 • Nadzor pri izgradnji mjerno-regulacijskih sistema
 • Inspekcija mjerno-regulacijske opreme
 • Inspekcija, umjeravanje (kalibracija) i testiranje mjernih stanica
 • Puštanje u pogon mjernih stanica i sistema za mjerenje i regulaciju